PHÒNG ĐIỀU TRA VỤ KIỆN PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1.     Chức năng:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo và kiến nghị Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thông báo tới Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi của Việt Nam về chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

 c) Phát hiện và đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những quy định không phù hợp với quy định của pháp luật về chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

d) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

đ) Giải quyết hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

e) Tự phát hiện dấu hiệu vi phạm và nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ để Cục trưởng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

g) Kiến nghị Cục trưởng phân công điều tra viên điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

h) Tổ chức, hỗ trợ và giám sát hoạt động của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

i) Rà soát và đề xuất Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định tiếp tục áp dụng hoặc gia hạn, điều chỉnh mức thuế, chấm dứt trước thời hạn việc áp dụng thuế chống trợ cấp, thuế chống bán phá giá và áp dụng các biện pháp tự vệ theo các quy định của pháp luật;

k) Xem xét các cam kết đối tượng loại trừ bán phá giá, trợ cấp để đề xuất Cục trưởng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định về việc áp dụng biện pháp cam kết;

l) Giám sát việc thực hiện cam kết của các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài liên quan và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định về việc tiếp tục điều tra hoặc quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp trong trường hợp các bên cam kết không thực hiện đúng theo cam kết;

m) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý tranh chấp do nước ngoài khiếu kiện Việt Nam ra WTO liên quan đến vụ việc Việt Nam áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

n) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thông báo định kỳ và theo dõi vụ việc tới Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

o) Kiến nghị Cục trưởng về việc sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc và theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

Lãnh đạo đơn vị:

- Trưởng phòng Phạm Châu Giang

Điện thoại: (024) 2220 5018 (máy lẻ 1036)

Email: giangpc@moit.gov.vn

- Phó  Trưởng phòng Phạm Thị Quỳnh Chi

Điện thoại: (024) 2220 5018 (máy lẻ 1037)

Email: chiptq@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Tô Thái Ninh

Điện thoại: (024) 2220 5018 (máy lẻ 1038)

Email: ninhtt@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Nguyễn Hữu Trường Hưng

Điện thoại: (024) 2220 5018 (máy lẻ 1034)

Email: hungnht@moit.gov.vn