PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

edf40wrjww2Org:Org_Biography

Chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh giúp Cục trưởng thực hiện chức năng hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

a) Làm đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, điều phối và tổ chức thực hiện các chương trình và dự án hợp tác quốc tế;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo quốc tế;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục chuẩn bị nội dung, chương trình và thủ tục đối ngoại cho các đoàn của Cục ra nước ngoài.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục chuẩn bị nội dung, chương trình, lễ tân ngoại giao của các đoàn khách quốc tế vào làm việc với Cục.

e) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thu thập thông tin pháp luật và chính sách cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các nước, tổ chức nước ngoài;

g) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong việc tìm kiếm và sử dụng tư vấn của nước ngoài trong các hoạt động quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Cục trưởng;

         h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

            Lãnh đạo đơn vị:

            - Trưởng phòng  Trần Thị Minh Phương

            Điện thoại: (024) 3826 2551 (máy lẻ 1021)

            Email: phuongttm@moit.gov.vn

            - Phó Trưởng phòng Lê Thanh Sơn

            Điện thoại: (024) 3826 2551 (máy lẻ 1027)

            Email: sonlth@moit.gov.vn