VĂN PHÒNG CỤC

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1.     Chức năng

Văn phòng Cục là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh có chức năng giúp Cục trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động các đơn vị thuộc Cục theo chương trình, kế hoạch công tác và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, văn thư, hành chính, quản trị và công tác pháp chế.

1.     Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Cục có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng, đôn đốc thực hiện và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất chương trình, kế hoạch các mặt công tác của toàn Cục;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng các quy chế, nội quy quản lý nội bộ của Cục như: quy chế hoạt động, quy chế phát ngôn, quy chế đào tạo, quy trình thanh quyết toán, quy chế chi tiêu…

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tham gia góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ngoài Cục soạn thảo; phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phát hiện, đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản đã ban hành có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh; hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ; hồ sơ khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

e) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam và của nước ngoài.

f) Tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán của Cục theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, theo dõi và hướng dẫn công tác tài chính kế toán của các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, các Văn phòng đại diện của Cục tại địa phương; hướng dẫn chế độ thu, chi, thanh toán, quyết toán cho các đơn vị và cán bộ, công chức thuộc Cục theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện công tác tổ chức bao gồm nghiên cứu, soạn thảo trình Cục trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục, các đơn vị thuộc Cục; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng các văn bản, đề án về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trình Cục trưởng hoặc cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và các công tác tổ chức khác;

h) Thực hiện công tác cán bộ bao gồm thẩm định và trình Cục trưởng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, nâng ngạch, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu… đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền của Cục và các công tác cán bộ khác theo quy định pháp luật;

i) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyên môn của Cục;

j) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị của Cục thực hiện các quyết định của Đảng, Nhà nước và quy định của cơ quan về biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên;

k) Thực hiện công tác lao động, tiền lương bao gồm thực hiện chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc thẩm quyền của Cục theo quy định của pháp luật;

l) Phối hợp với các đơn vị thuộc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học;

m) Quản lý danh mục và việc sử dụng hiệu quả các loại tài sản thuộc phạm vi quản lý của Cục; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc phục vụ cho các hoạt động của Cục; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ tại các đơn vị thuộc Cục.

n) Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lễ tân, hành chính, lưu trữ; sử dụng và bảo quản con dấu của Cục theo quy định của nhà nước;     

o) Giúp Cục trưởng trong quan hệ với công chúng, các cơ quan truyền thông;

p) Thực hiện công tác đảng vụ giúp Ban Chấp hành Đảng ủy Cục;

q) Thực hiện công tác công đoàn giúp Ban Chấp hành Công đoàn Cục;

          r) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

             Lãnh đạo đơn vị:

             - Chánh Văn phòng Tạ Mạnh Cường

             Điện thoại: (024) 2220 5001 (máy lẻ 1011)

             Email: cuongtm@moit.gov.vn

             - Phó Chánh Văn phòng Vũ Thu Hiền

             Điện thoại: (024) 2220 5001 (máy lẻ 1015)

             Email: hienvt@moit.gov.vn

             - Phó Chánh Văn phòng Phan Khánh An

             Điện thoại: (024) 2220 5001 (máy lẻ 1012)

             Email: anpk@moit.gov.vn