VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1. Chức năng

a) Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Đà Nẵng là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, thực hiện chức năng cung cấp thông tin, hỗ trợ hậu cần, bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động của Cục Quản lý cạnh tranh tại khu vực miền Trung (từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Phú Yên, bao gồm cả khu vực Tây Nguyên).

b) Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, thực hiện chức năng cung cấp thông tin, hỗ trợ hậu cần, bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động của Cục Quản lý cạnh tranh tại khu vực miền Nam (từ tỉnh Khánh Hòa trở vào).

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Tổng hợp tình hình thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của Cục trên địa bàn được phân công và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định;

 b) Đề xuất, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, tham gia các đoàn công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục trong công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổ chức các lớp đào tạo, các sự kiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Phát hiện và báo cáo với Cục trưởng về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

đ) Hỗ trợ các đơn vị thuộc Cục tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương trong quá trình thực thi pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

e) Tiếp nhận và chuyển hồ sơ các vụ việc khiếu nại về cạnh tranh, hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và hồ sơ khiếu nại về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân tại địa phương về Văn phòng Cục thụ lý, báo cáo Lãnh đạo Cục;

f) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong quá trình điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

g) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo sự ủy quyền, phân công của Cục trưởng;

3. Các Văn phòng đại diện Cục tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo sự ủy quyền, phân công của Cục trưởng.

Phó Chánh Văn phòng Võ Hồng Sơn

Điện thoại: (028) 3914 6297

Email: sonvh@moit.gov.vn