TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐIỀU TRA VIÊN

edf40wrjww2Org:Org_Biography

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

          1. Trung tâm Đào tạo điều tra viên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Cục) được thành lập theo quy định tại Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.

          2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, thực hiện chức năng giúp Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ và bảo vệ người tiêu dùng.

          3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

          4. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Competition Training Center

          Viết tắt: CTC

          5. Trụ sở chính đặt tại: Thành phố Hà Nội

 

  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với các tổ chức và cá nhân tham dự đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          2. Chủ trì hoặc phối hợp, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ và bảo vệ người tiêu dùng.

          3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn tại Trung tâm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

          4. Tổ chức quản lý, đánh giá kết quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Cục.

          5. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ đào tạo thuộc lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

          6. Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ trong nước và quốc tế thuộc thẩm quyền của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ được giao

          7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định

          8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

          1. Lãnh đạo Trung tâm gồm:

          - Giám đốc và các Phó giám đốc, do Cục trưởng Quản lý cạnh tranh bổ nhiệm và miễn nhiệm.

          - Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

          - Các Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

          2. Bộ máy giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm gồm:

          - Phòng Hành chính – Tổng hợp

          - Phòng Đào tạo

          - Phòng Nghiên cứu khoa học và phát triển dịch vụ

          Việc thành lập hoặc giải thể các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất, trình Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh quyết định.

          Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Trung tâm; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

          3. Nhân sự và quản lý nhân sự

          Nhân sự của Trung tâm gồm: (i) Biên chế hưởng lương từ nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp; và (ii) các lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

          - Đối với biên chế, Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế hàng năm phù hợp với lộ trình phát triển của Trung tâm, báo cáo Cục trưởng trình Bộ Công Thương phê duyệt. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc biên chế của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất và trình Cục trưởng xem xét, quyết định.

          - Đối với các lao động hợp đồng, Giám đốc Trung tâm được ký kết các hợp đồng lao động và thực hiện chế độ cộng tác viên theo quy định của pháp luật. Việc ký kết hợp đồng lao động phải trình Cục trưởng phê duyệt và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

          Điều 4. Điều khoản thi hành

          1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          2. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Đào tạo điều tra viên, Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.