TRUNG TÂM THÔNG TIN CẠNH TRANH

edf40wrjww2Org:Org_Biography

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

          1. Trung tâm thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Cục) được thành lập theo quy định tại Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh

          2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh xây dựng, quản lý, khai thác và hỗ trợ khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục;

          3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

          4. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Centre for Competition Information and Data. Viết tắt: CCID

          5. Trụ sở đặt tại: Thành phố Hà Nội

            Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và ngoài nước phục vụ công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          2. Cung cấp thông tin trong nước và quốc tế liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Cục theo yêu cầu của Lãnh đạo Cục.

          3. Phát triển các hoạt động dịch vụ thông tin phục vụ yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Cục trưởng.

          4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Cục biên tập, phát hành các ấn phẩm định kỳ tuyên truyền, giới thiệu về quản lý cạnh tranh, phòng vệ thương mại và bảo vệ người tiêu dùng và các hoạt động khác của Cục.

          5. Xây dựng, duy trì và quản lý mạng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của Cục.

          6. Vận hành, duy trì và phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Cục.

          7. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cạnh tranh, phòng vệ thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

          8. Tham gia hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong công tác nghiên cứu, phân tích thông tin theo sự chỉ đạo của Cục trưởng.

          9. Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ trong nước và quốc tế thuộc thẩm quyền của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ được giao

          10. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định.

          11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

          1. Lãnh đạo Trung tâm gồm:

          - Giám đốc và các Phó giám đốc, do Cục trưởng Quản lý cạnh tranh bổ nhiệm và miễn nhiệm.

          - Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

          - Các Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

          2. Bộ máy giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm gồm:

          - Phòng Hành chính – Tổng hợp

          - Phòng Công nghệ - Thông tin

          - Phòng Khai thác và phát triển dịch vụ

          Việc thành lập hoặc giải thể các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất, trình Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh quyết định.

          Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Trung tâm; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

          3. Nhân sự và quản lý nhân sự

          Nhân sự của Trung tâm gồm: (i) Biên chế hưởng lương từ nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp; và (ii) các lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

          - Đối với biên chế, Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế hàng năm phù hợp với lộ trình phát triển của Trung tâm, báo cáo Cục trưởng trình Bộ Công Thương phê duyệt. Việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân sự thuộc biên chế của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất và trình Cục trưởng xem xét, quyết định.

          - Đối với các lao động hợp đồng, Giám đốc Trung tâm được ký kết các hợp đồng lao động và thực hiện chế độ cộng tác viên theo quy định của pháp luật. Việc ký kết hợp đồng lao động phải trình Cục trưởng phê duyệt và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lãnh đạo đơn vị:

- Giám đốc Võ Văn Thúy

Điện thoại: (024) 2220 5305

Email: thuyvv@moit.gov.vn

- Trưởng phòng Khai thác và Phát triển dịch vụ Phạm Thị Vân Thành

Điện thoại: (024) 2220 5304

Email: thanhptv@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng CNTT Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: (024) 2220 5305

Email: hungnmanh@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng HCTH Vũ Thu Hằng

Điện thoại: (024) 2220 5304

Email: hangvt@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng CNTT Hoàng Tuấn Anh

Điện thoại: (024) 2220 5304

Email:anhht@moit.gov.vn