PHÒNG KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1.     Chức năng

Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

b) Thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật, tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

c) Xây dựng các tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

d) Hướng dẫn các Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

đ) Tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật;

e) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đăng ký và thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đề xuất Cục trưởng biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm;

g) Đề xuất Cục trưởng giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đăng ký và thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật;

h) Vận hành tổng đài tư vấn, giải đáp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

i) Tổng hợp và công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm pháp luật về đăng ký và thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

Lãnh đạo đơn vị: 

- Phó Trưởng phòng Trần Diệu Loan

Điện thoại: (024) 3938 7846

Email: loanntd@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Nguyễn Phương Anh

Điện thoại: (024) 3938 7846

Email: anhngp@moit.gov.vn