PHÒNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CẠNH TRANH

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1.     Chức năng

Phòng Giám sát và quản lý cạnh tranh là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý, giám sát thực thi pháp luật cạnh tranh.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng giám sát và quản lý cạnh tranh có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và cáo cáo Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh;

b) Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, dự án về bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh;

c) Phát hiện và đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những quy định có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;

d) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tập trung kinh tế, miễn trừ;

đ) Phát hiện và kiến nghị Cục trưởng ra quyết định điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh;

e) Thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ giúp Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

g) Rà soát các quyết định cho hưởng miễn trừ và kiến nghị Cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ theo quy định của pháp luật;

h) Kiểm soát quá trình tập trung kinh tế;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, các doanh nghiệp độc quyền, các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội và các trường hợp miễn trừ;

k) Chủ trì thực hiện công tác đàm phán trong các hiệp định thương mại song phương, đa phương đối với nội dung về cạnh tranh;

l) Kiến nghị Cục trưởng về việc sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc và theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

Lãnh đạo đơn vị: 

- Trưởng phòng Trần Phương Lan 

Điện thoại: (024) 2220 5014 (máy lẻ 1058)

Email: lantp@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Trần Phương Nhung

Điện thoại: (024) 2220 5014 (máy lẻ 1056)

Email: nhungtp@moit.gov.vn