PHÒNG ĐIỀU TRA VỤ VIỆC HẠN CHẾ CẠNH TRANH

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1.     Chức năng

Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức điều tra các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh có các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc rà soát và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cạnh tranh;

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành các hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh;

d) Tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường phục vụ công tác điều tra vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh;

đ) Thụ lý và thẩm định hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh;

e) Kiến nghị Cục trưởng ra quyết định điều tra và phân công điều tra viên các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh;

f) Tổ chức, hỗ trợ, giám sát hoạt động điều tra của điều tra viên đã được Cục trưởng phân công trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh;

g) Hỗ trợ điều tra viên chuẩn bị hồ sơ vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh để chuyển đến Hội đồng cạnh tranh theo quy định của pháp luật;

h) Kiến nghị Cục trưởng về việc sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc và theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

Lãnh đạo đơn vị:

- Phó Trưởng phòng Phùng Văn Thành

Điện thoại: (024) 2220 5016 (máy lẻ 1069)

Email: thanhpv@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Thu Trang

Điện thoại: (024) 2220 5016 (máy lẻ 1071)

Email: tranghtt@moit.gov.vn