PHÒNG XỬ LÝ CÁC VỤ KIỆN PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI CỦA NƯỚC NGOÀI

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1.     Chức năng

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh giúp Cục trưởng xử lý các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ;

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ của WTO và của nước ngoài cho các đối tượng có liên quan;

c) Thực hiện công tác cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài;

d) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam;

đ) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các vụ kiện chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam;

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các vụ kiện áp dụng các biện pháp tự vệ  đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam;

g) Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác rà soát hành chính liên quan đến các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam;

h) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý các tranh chấp tại WTO liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam mà Việt Nam là nguyên đơn hoặc các tranh chấp mà Việt Nam tham gia với tư cách là bên thứ ba;

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác giải trình kinh tế thị trường với các quốc gia, vùng lãnh thổ;

k) Chủ trì thực hiện công tác đàm phán các nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng vệ thương mại trong các hiệp định song phương và đa phương với các nước;

l) Kiến nghị Cục trưởng về việc sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc và theo quy định của pháp luật;

        m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

           Lãnh đạo đơn vị:

           - Phó Trưởng phòng Phạm Hương Giang

           Điện thoại: (024) 2220 5012 (máy lẻ 1028)

           Email: giangphg@moit.gov.vn

           - Phó Trưởng phòng Lương Kim  Thành

           Điện thoại: (024) 2220 5012 (máy lẻ 1031)

           Email: thanhlk@moit.gov.vn

           - Phó Trưởng phòng Nguyễn Hằng Nga

            Điện thoại: (024) 2220 5012 (máy lẻ 1029)

            Email: nganha@moit.gov.vn