PHÒNG ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1.     Chức năng

Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh giúp Cục trưởng tổ chức điều tra và xử lý các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

c) Thụ lý và thẩm định hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

d) Thu thập thông tin, thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyên đề và thị trường phục vụ công tác điều tra vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

đ) Kiến nghị Cục trưởng ra quyết định điều tra và phân công điều tra viên điều tra các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

e) Tổ chức hỗ trợ và giám sát điều tra viên trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

g) Theo dõi và đề xuất kiến nghị Cục trưởng xử lý các doanh nghiệp không thực hiện quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

h) Đề xuất phương án giải quyết các khiếu nại của doanh nghiệp về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

i) Giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng;

Lãnh đạo đơn vị:

- Trưởng phòng Phan Đức Quế

Điện thoại: (024) 2220 5015 (máy lẻ 1062)

Email: quepd@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Minh

Điện thoại: (024) 2220 5015 (máy lẻ 1064)

Email: minhnd@moit.gov.vn

- Phó Trưởng phòng Phạm Văn Cao

Điện thoại: (024) 2220 5015 (máy lẻ 1061)

Email: caopv@moit.gov.vn