PHÒNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

edf40wrjww2Org:Org_Biography
1. Chức năng
Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:
a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
b) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
c) Xây dựng các tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động đào tạo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo nội dung trang tin bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
đ) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trừ việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung) và đề xuất Cục trưởng biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm;
e) Đề xuất Cục trưởng giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trừ việc khiếu nại tố cáo liên quan đến thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung) theo quy định của pháp luật;
g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
h) Hướng dẫn các Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
i) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng mối quan hệ hợp tác với các bộ ngành và các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
k) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, cơ quan có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

         l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

            Lãnh đạo đơn vị:

            - Trưởng phòng Cao Xuân Quảng

            Điện thoại: (024) 3938 7846 (máy lẻ 1040)

            Email: quangcx@moit.gov.vn

            - Phó Trưởng phòng Phan Thế Thắng

            Điện thoại: (024) 3938 7846 (máy lẻ 1046)

            Email: thangpt@moit.gov.vn

            - Phó Trưởng phòng Hồ Tùng Bách

           Điện thoại: (024) 3938 7846 (máy lẻ 1048)

           Email: bachht@moit.gov.vn