VĂN PHÒNG CỤC

edf40wrjww2Org:Org_Biography

1.     Chức năng

        Văn phòng Cục là đơn vị thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động các đơn vị thuộc Cục theo chương trình, kế hoạch công tác và thực hiện công tác tổng hợp, pháp chế; tổ chức, cán bộ; tài chính kế toán; hợp tác quốc tế; văn thư, lưu trữ; hành chính, quản trị.

           2.     Nhiệm vụ và quyền hạn

         Văn phòng Cục có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

         a. Về công tác tổng hợp, pháp chế
 
        • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng, đôn đốc thực hiện và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất chương trình, kế hoạch các mặt công tác của toàn Cục.
 
        • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng các quy chế, quy trình, nội quy quản lý nội bộ của Cục.
 
       • Chủ trì, tổng hợp công tác cải cách hành chính toàn Cục; đầu mối xây dựng và ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO trong quản lý hành chính toàn Cục.
 
         • Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tham gia góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ngoài Cục soạn thảo; phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 
 
        • Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh; hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ; hồ sơ khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
 
        • Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về cạnh tranh, và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
         • Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện công tác nghiên cứu khoa học;
 
        b. Về công tác thanh tra chuyên ngành
 
       • Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương;
 
        • Tham mưu, giúp Cục trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị;
 
        • Tham mưu, giúp Cục trưởng trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;
 
        • Giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; tham mưu việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;
 
        • Tham mưu, giúp Cục trưởng trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra.
 
        c. Về công tác tổ chức, cán bộ
 
        • Thực hiện công tác tổ chức bao gồm nghiên cứu, soạn thảo trình Cục trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục, các đơn vị thuộc Cục; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng các văn bản, đề án về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trình Cục trưởng hoặc cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và các công tác tổ chức khác;
 
        • Thực hiện công tác cán bộ bao gồm thẩm định và trình Cục trưởng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, nâng ngạch, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu… đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền của Cục và các công tác cán bộ khác theo quy định pháp luật; 
 
       • Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyên môn của Cục;
 
        • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị của Cục thực hiện các quyết định của Đảng, Nhà nước và quy định của cơ quan về biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; 
 
        • Thực hiện công tác lao động, tiền lương bao gồm thực hiện chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc thẩm quyền của Cục theo quy định của pháp luật;
 
        d. Về công tác tài chính, kế toán
 
        • Tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán của Cục theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chế độ thu, chi, thanh toán, quyết toán cho các đơn vị và cán bộ, công chức thuộc Cục theo quy định của pháp luật.
 
        • Chỉ đạo, theo dõi và hướng dẫn công tác tài chính kế toán của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục;
 
        e. Về công tác hợp tác quốc tế
 
        • Đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật cạnh tranh, và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 
        • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, điều phối và tổ chức thực hiện các chương trình và dự án hợp tác quốc tế;
 
         • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo quốc tế;
 
        • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục chuẩn bị nội dung, chương trình và thủ tục đối ngoại cho các đoàn của Cục ra nước ngoài. 
 
        • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục chuẩn bị nội dung, chương trình, lễ tân ngoại giao của các đoàn khách quốc tế vào làm việc với Cục.
 
        • Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thu thập thông tin pháp luật và chính sách cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các nước, tổ chức nước ngoài;
 
        • Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong việc tìm kiếm và sử dụng tư vấn của nước ngoài trong các hoạt động quản lý của Cục theo quy định pháp luật;
 
        f. Về công tác văn thư, hành chính, quản trị.
 
        • Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, lễ tân; sử dụng và quản lý con dấu của Cục theo quy định của pháp luật;      
 
        • Quản lý danh mục và việc sử dụng hiệu quả các loại tài sản thuộc phạm vi quản lý của Cục; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc phục vụ cho các hoạt động của Cục; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ tại các đơn vị thuộc Cục.
 
        g. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác
 
        • Giúp Cục trưởng công tác truyền thông và quan hệ với công chúng;
 
        • Thường trực văn phòng đảng ủy giúp Ban Chấp hành Đảng ủy Cục;
 
        • Thường trực văn phòng công đoàn giúp Ban Chấp hành Công đoàn Cục;
 
       • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.     
           Lãnh đạo đơn vị:

             - Chánh Văn phòng Trần Thị Minh Phương

             Điện thoại: (024) 3826 2551 (máy lẻ 1023)

             Email: phuongttm@moit.gov.vn

             - Phó Chánh Văn phòng Vũ Thu Hiền

             Điện thoại: (024) 3826 2551 (máy lẻ 1015)

             Email: hienvt@moit.gov.vn