TRUNG TÂM THÔNG TIN, TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

edf40wrjww2Org:Org_Biography

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

         Căn cứ Quyết định số 4198/QĐ-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tổ chức, sắp xếp lại và đổi tên Trung tâm Đào tạo điều tra viên trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh (cũ) thành Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo trực thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

         Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Vị trí và chức năng
         1. Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng công tác thông tin, tư vấn và đào tạo cho các tổ chức cá nhân có liên quan trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.
        2. Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng. 
         3. Tên giao dịch tiếng Anh: Information, Consulting and Training Center  (ICT).
         4. Trung tâm ICT có trụ sở tại Hà Nội và được phép mở các Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quyết định của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.
         Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
          1. Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở thông tin, dữ liệu trong và ngoài nước phục vụ công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 
         2. Phát triển các hoạt động dịch vụ thông tin phục vụ yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Cục trưởng; 
          3. Vận hành hệ thống tổng đài tư vấn (Callcenter)
        4. Tổ chức tư vấn, hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh;
         5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 
         6. Tiếp nhận hỗ trợ quốc tế theo quy định của pháp luật;
        7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.
         Điều 3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự
          1. Lãnh đạo Trung tâm gồm:
         Trung tâm ICT có Giám đốc và một số Phó giám đốc. 
         Giám đốc và các Phó giám đốc do Cục trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Công Thương.
       Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm. Các Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.
         2. Bộ máy giúp việc cho Giám đốc gồm: 3 Phòng
(1) Phòng tổng hợp 
(2) Phòng thông tin, tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng
(3) Phòng đào tạo
         Việc thành lập hoặc giải thể các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất, trình Cục trưởng quyết định.
        Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng thuộc Trung tâm; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
         3. Nhân sự và quản lý nhân sự
        Giám đốc Trung tâm xây dựng danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức hàng năm báo cáo Cục trưởng trình Bộ Công Thương phê duyệt. 
         Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc biên chế của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất và trình Cục trưởng xem xét, quyết định theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Công Thương.
         Giám đốc Trung tâm được ký kết các hợp đồng lao động và thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc ký kết hợp đồng lao động phải trình Cục trưởng phê duyệt và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
         Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 5. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo và Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
         Lãnh đạo đơn vi:         
         - Giám đốc trung tâm: Phan Đức Quế
         Điện thoại: 
         Email: quepd@moit.gov.vn