PHÒNG KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

edf40wrjww2Org:Org_Biography
        1.    Chức năng
        Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung là đơn vị thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung.
        2. Nhiệm vụ và quyền hạn
         Phòng kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau
        a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
        b. Phát hiện và đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung không phù hợp với pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
        c. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
        d. Chủ trì hướng dẫn các Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
         e. Thụ lý và thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc phạm vi phải đăng ký theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
       f. Chủ trì kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không thuộc phạm vi phải đăng ký;
        g. Chủ trì kiểm soát hợp đồng giao kết từ xa, hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục, hợp đồng bán hàng tận cửa;
       h. Thụ lý, thẩm định hồ sơ khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đề xuất Cục trưởng giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;
         i. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đề xuất Cục trưởng biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm; 
        j. Tổng hợp và công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
       k. Chủ trì hoặc phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo xây dựng cơ sở dữ liệu, phát hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; duy trì trang tin điện tử hành chính của Cục; tổ chức hoạt động hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; vận hành hệ thống Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng;
       l. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.
 
        Lãnh đạo đơn vị: 
         - Trưởng Phòng Tạ Mạnh Cường
        Điện thoại: (024) 2220 6058 (máy lẻ 1051)
        Email: cuongtm@moit.gov.vn
        - Phó Trưởng phòng Trần Diệu Loan
        Điện thoại: (024) 3938 7846 (máy lẻ 1045)
        Email: loanntd@moit.gov.vn
        - Phó Trưởng phòng Nguyễn Phương Anh
        Điện thoại: (024) 3938 7846 (máy lẻ 1050)
        Email: anhngp@moit.gov.vn