PHÒNG KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ

edf40wrjww2Org:Org_Biography
     1. Chức năng
        Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế là đơn vị thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh.
     2. Nhiệm vụ và quyền hạn
        Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:
     a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến tập trung kinh tế;
     b. Phát hiện và đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh liên quan đến tập trung kinh tế;
     c. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cạnh tranh liên quan đến tập trung kinh tế;
     d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường và phát hiện hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế, kiến nghị Cục trưởng ban hành quyết định khởi xướng điều tra, quyết định phân công điều tra viên, quyết định thay đổi điều tra viên các vụ việc tập trung kinh tế;
     e. Thụ lý, thẩm định hồ sơ khiếu nại và kiến nghị Cục trưởng ra quyết định điều tra, quyết định phân công điều tra viên, quyết định thay đổi điều tra viên các vụ việc tập trung kinh tế;
     f.       Tổ chức, hỗ trợ, giám sát hoạt động điều tra của điều tra viên đã được Cục trưởng phân công trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc tập trung kinh tế;
     g.  Chủ trì thụ lý, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với vụ việc tập trung kinh tế để kiến nghị Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật;
     h. Rà soát các quyết định cho hưởng miễn trừ và kiến nghị Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật;
     i.           Kiểm soát quá trình tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật;
     j.         Đề xuất, kiến nghị Cục trưởng về việc sử dụng tư vấn trong và ngoài nước theo yêu cầu của công việc và theo quy định của pháp luật;
     k. Chủ trì  hoặc phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo xây dựng cơ sở dữ liệu, phát hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; duy trì trang tin điện tử hành chính của Cục; vận hành hệ thống Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng;
     l.       Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.
     
     Lãnh đạo đơn vị: 
 
     - Trưởng phòng Trần Phương Lan 
     Điện thoại: (024) 2220 5014 (máy lẻ 1058)
     Email: lantp@moit.gov.vn
     - Phó Trưởng phòng Trần Phương Nhung
     Điện thoại: (024) 2220 5014 (máy lẻ 1056)
     Email: nhungtp@moit.gov.vn