PHÒNG ĐIỀU TRA HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

edf40wrjww2Org:Org_Biography
     1. Chức năng
        Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh là đơn vị thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hành vi hạn chế cạnh tranh (trừ tập trung kinh tế) theo quy định của pháp luật cạnh tranh.
     2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
        Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh có các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:
        a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh;
        b. Phát hiện và đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh.
        c. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh;
        d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường và phát hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, kiến nghị Cục trưởng ban hành quyết định khởi xướng điều tra, quyết định phân công điều tra viên, quyết định thay đổi điểu tra viên các vụ việc hạn chế cạnh tranh;
        e. Thụ lý, thẩm định hồ sơ khiếu nại và kiến nghị Cục trưởng ra quyết định điều tra, quyết định phân công điều tra viên, quyết định thay đổi điều tra viên các vụ việc hạn chế cạnh tranh;
        f. Tổ chức, hỗ trợ, giám sát hoạt động điều tra của điều tra viên đã được Cục trưởng phân công trong quá trình điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh;
        g. Chủ trì thụ lý, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh để kiến nghị Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật;
        h. Rà soát các quyết định cho hưởng miễn trừ và kiến nghị Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền quyết định bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật;
       i. Đề xuất, kiến nghị Cục trưởng trong việc sử dụng tư vấn trong và ngoài nước theo yêu cầu của công việc và theo quy định của pháp luật;
        j. Chủ trì  hoặc phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo xây dựng cơ sở dữ liệu, phát hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; duy trì trang tin điện tử hành chính của Cục; vận hành hệ thống Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng;
        k. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.
 
     Lãnh đạo đơn vị:
     - Phó Trưởng phòng Phùng Văn Thành
     Điện thoại: (024) 2220 5016 (máy lẻ 1069)
     Email: thanhpv@moit.gov.vn
     - Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Thu Trang
     Điện thoại: (024) 2220 5016 (máy lẻ 1068)
     Email: tranghtt@moit.gov.vn