PHÒNG ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

edf40wrjww2Org:Org_Biography
     1. Chức năng
        Phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh là đơn vị thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật cạnh tranh.
     2. Nhiệm vụ và quyền hạn
        Phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
        a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
        b. Phát hiện và đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
        c. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
       d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường phát hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh, kiến nghị Cục trưởng ban hành quyết định khởi xướng điều tra, quyết định phân công điều tra viên, quyết định thay đổi điểu tra viên các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh;
      e. Thụ lý, thẩm định hồ sơ khiếu nại và kiến nghị Cục trưởng ban hành quyết định điều tra, quyết định phân công điều tra viên, quyết định thay đổi điểu tra viên các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh;
       f. Tổ chức, hỗ trợ, giám sát hoạt động điều tra của điều tra viên đã được Cục trưởng phân công trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh;
       g. Theo dõi và đề xuất kiến nghị Cục trưởng xử lý các doanh nghiệp không thực hiện quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật;
      h. Đề xuất phương án giải quyết các khiếu nại của doanh nghiệp về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
        i. Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;
       j. Chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;
       k. Chủ trì hoặc phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo xây dựng cơ sở dữ liệu, phát hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; duy trì trang tin điện tử hành chính của Cục; vận hành hệ thống Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng;
        l. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng;
 
     Lãnh đạo đơn vị:
     - Phó Trưởng phòng Phạm Văn Cao
     Điện thoại: (024) 2220 5015 (máy lẻ 1064)
     Email: caopv@moit.gov.vn
     - Phó Trưởng phòng Lê Thanh Sơn
     Điện thoại: (024) 2220 5015 (máy lẻ 1062)
     Email: sonlth@moit.gov.vn