PHÒNG BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

edf40wrjww2Org:Org_Biography
1. Chức năng
Phòng Bảo vệ người tiêu dùng là đơn vị thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trừ việc kiểm soát hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung).
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Phòng Bảo vệ người tiêu dùng có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:
a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
b. Phát hiện và đề xuất Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung không phù hợp với pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
c. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
d. Chủ trì hướng dẫn các Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
e. Chủ trì quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức hòa giải, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
f. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quan hệ hợp tác với các bộ ngành, cơ quan, tổ chức trong việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
g. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đề xuất Cục trưởng biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm; 
h. Thụ lý hồ sơ khiêu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đề xuất Cục trưởng giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;
i. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định pháp luật;
j. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, cảnh báo về hàng hoá, dịch vụ không an toàn hoặc có khả năng ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng; 
k. Chủ trì hoặc phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo xây dựng cơ sở dữ liệu, phát hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; duy trì trang tin điện tử hành chính của Cục; tổ chức tư vấn, hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh; vận hành hệ thống Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng; 
l. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

Lãnh đạo đơn vị:
- Trưởng phòng Cao Xuân Quảng
Điện thoại: (024) 2220 5022 (máy lẻ 1040)
Email: quangcx@moit.gov.vn
- Phó Trưởng phòng Hồ Tùng Bách
Điện thoại: (024) 2220 5022 (máy lẻ 1048)
Email: bachht@moit.gov.vn