Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản: 04/2006/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 04/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 04/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/01/2006
Đơn vị ban hành Chính phủ
Tập đính kèm Nghi Dinh so 4-2006.zip