Tổng quan tình hình phát triển của chính sách và Luật Cạnh Tranh của Hà Lan   05-12-2008

edf40wrjww2News:News_Intro
Cơ quan cạnh tranh của Hà Lan đã phát triển năng động trong thời gian gần đây, đặc biệt là những năm đầu của thế kỷ 21, phạm vi hoạt động và vai trò được nâng cao trong việc tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

Ủy ban Cạnh tranh Hà Lan (NMA) và những bước phát triển  05-12-2008

edf40wrjww2News:News_Intro
NMA là tên viết tắt của Cơ quan Cạnh tranh Hà lan được thành lập năm 1998 và là một cơ quan trực thuộc Bộ Kinh Tế Hà Lan. Ngày 7/12/2004, Quốc Hội Hà Lan đã thông qua đạo luật cho phép NMA chuyển đổi thành cơ qua Hành chính độc lập.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày