Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 05-08-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3808/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD). Trong đó, Cục CT&BVNTD được giao chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

              Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại Điều 46, Ủy ban Cạnh tranh Quc gia sẽ được thành lập để tổ chức thc thi Luật Cạnh tranh (trc thuộc Bộ Công Thương).

Đến nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp vi các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quc gia.

 Do đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, các hoạt động liên quan đến điều tra, xét xử vụ việc cạnh tranh, gii quyết thủ tục hành chính về miễn trừ đối với tha thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế … sẽ không thể triển khai thực hiện do chưa có quan thc thi.

              Hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vẫn được Cục CT&BVNTD triển khai thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật chuyên ngành và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày