Tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo năm và Luật Phòng, chống tham nhũng 01-10-2019

Tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo năm và Luật Phòng, chống tham nhũng

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tố cáo năm 2018 đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Việc bàn hành Luật tố cáo năm 2018 nhằm nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011.

     - Luật tố cáo năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều, trong đó tập trung quy định về: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; Bảo vệ nguời tố cáo; Khen thưởng và xử lý vi phạm.

     Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Luật Phòng, chống tham nhũng đã được chính thức thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Việc bàn hành Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập qua 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2007 và 2012).

     - Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm 10 chương với 96 điều, trong đó tập trung quy định về: Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của xã hội trong Phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về Phòng, chống tham nhũng.

     Thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp đã phối hợp xây dựng Tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo và Tài liệu giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng./.

(Toàn văn Tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo và Tài liệu giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng theo file đính kèm)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày