Hướng dẫn ôn thi (Vòng 2) Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2019. 29-05-2019

Hướng dẫn ôn thi (Vòng 2) Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2019.

Hướng dẫn ôn thi Vòng 2 - Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

1. Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

2. Hình thức thi: Thi viết (thời gian 180 phút)

3. Nội dung ôn tập:

-   Pháp luật về cạnh tranh (Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018, …);

-   Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, …);

-   Pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, …);

-   Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương;

-   Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

-   Kỹ năng tư vấn, hỗ trợ kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực thực thi và quản lý nhà nước của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

-   Kỹ năng tổ chức hoạt động đào tạo kiến thức và kỹ năng liên quan đến các pháp luật thuộc lĩnh vực thực thi và quản lý nhà nước của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

 

Lưu ý: Thí sinh được mang và sử dụng tài liệu bản giấy, nhưng không được mang và sử dụng máy tính xách tay, ipad, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác trong phòng thi.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày