Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MC Ocean Việt Nam. 05-07-2019

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MC Ocean Việt Nam.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MC Ocean Việt Nam như sau:

 - Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MC OCEAN VIỆT NAM (tên cũ: CÔNG TY TNHH MC ĐẠI DƯƠNG VIỆT NAM)

 - Địa chỉ trụ sở chính: 120 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số 41-08-000032 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 5 năm 2012, đăng ký bổ sung lần thứ 3 ngày 30 tháng 07 năm 2013. (Doanh nghiệp được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp). 

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: do giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 01 tháng 01 năm 2015.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Đàm Thúy Quế

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại: 028.3551.3188

Email: mcocean.vn@gmail.com

Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: không có

Công ty TNHH MC Ocean Việt Nam có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày