Yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2017 28-12-2017

Yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2017

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2017.

Đề nghị doanh nghiệp gửi đầy đủ báo cáo về Cục CT&BVNTD trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 theo địa chỉ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22205015, fax: 024.22205003; kèm theo bản điện tử định dạng excel tới địa chỉ email: quepd@moit.gov.vn.

             Cục CT&BVNTD đăng tải mẫu báo cáo định kỳ năm 2017 để doanh nghiệp liên quan thực hiện báo cáo./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày