Thông báo về việc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 15-11-2017

Thông báo về việc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVTND) thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (GCN) cụ thể như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

          1. Công ty TNHH Amway Việt Nam sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 03/11/2017.

          2. Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam sửa đổi bổ sung lần thứ 04 ngày 02/11/2017.
          3. Công ty TNHH TM Lô Hội sửa đổi bổ sung lần thứ 06 ngày 17/11/2017.
          Nội dung sửa đổi bổ sung GCN của Công ty nêu trên đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cập nhật vào dữ liệu hồ sơ tại Website: http://www.vca.gov.vn/trangchu.aspx?cateid=421
          Cục CT&BVNTD thông báo để các Sở Công Thương được biết./.
 
  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày