Kết quả điểm thi tuyển công chức Cục Quản lý cạnh tranh năm 2013 01-11-2013

Kết quả điểm thi tuyển công chức Cục Quản lý cạnh tranh năm 2013

edf40wrjww2News:News_Intro

edf40wrjww2News:News_Content

Hội đồng tuyển dụng công chức Cục Quản lý cạnh tranh năm 2013 thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức vào Cục Quản lý cạnh tranh năm 2013 theo Bảng đính kèm.

Hội đồng tiếp nhận đơn phúc khảo của các thí sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày Thông báo.

Chi tiết vui lòng tải tại đây.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày