Liên kết website

Cập nhật phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân  31-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục QLCT đã nhận được Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở Công Thương xác nhận phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân như sau:

Hiện trạng xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp  30-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 và Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương (Cục QLCT) là đơn vị chịu trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp  27-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo với Quý Sở về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp như sau:

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp  18-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp như sau:

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp  09-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Tiếp theo thông báo ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) về việc gia hạn lần thứ nhất thời gian nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo gia hạn lần thứ hai thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2015. Cục Quản lý cạnh tranh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Hiện trạng xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp  08-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 và Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương (Cục QLCT) là đơn vị chịu trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Cập nhật phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy  03-12-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục QLCT đã nhận được Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở Công Thương xác nhận phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy như sau:

Thông tin tìm kiếm

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày